De Groene Motor een succes!

Op 12 september hebben het Hoogheemraadschap van Delfland en het consortium van Lievense, Bureau Waardenburg en WB de Ruimte gezamenlijk het succes van het programma gevierd tijdens een zeer zonnige boottocht, waarbij vijf projecten werden bezocht die in voorbereiding of al gerealiseerd waren.

“Op de fiets naar huis bedacht me dat ik eigenlijk heel trots op ons ben, op wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen in deze 2,5 jaar: veel kennis van het systeem ontwikkeld waardoor we een breed maatregelenpakket hebben kunnen samenstellen dat nu in uitvoering is. Maar vooral op de manier waarop we dat met elkaar hebben gedaan, met heel veel enthousiasme, energie, kennis en ervaring vanuit zowel Delfland als de combinatie van Lievense, Bureau Waardenburg en WB de Ruimte. Door dat te combineren op de manier waarop we dat samen hebben gedaan is 1 + 1 meer dan 3 geworden.”

Anky Spanjers, programmamaneger De Groene Motor

Sinds begin 2017 voeren de partijen gezamenlijk het programmamanagement van De Groene Motor uit. De Groene Motor is door Delfland in het leven geroepen om de uitvoering van maatregelen voor de kaderrichtlijn water (KRW) binnen het beheergebied van Delfland te versnellen. Dat was nodig om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren en daarmee KRW doelen in 2027 te kunnen halen.

Na 2,5 jaar gezamenlijke inzet is het programma effectief gebleken: er is inzicht verkregen welke maatregelen op welke locaties het meest effectief zijn om de doelen te bereiken en de voorbereiding en realisatie van maatregelen is gestroomlijnd en versneld. Daarbij heeft een omschakeling plaatsgevonden van het aanleggen van natte ecologische zones naar een combinatie van maatregelen, waaronder de aanleg van natte ecologische zones, aanpassingen in het maaibeheer, vispaaiplaatsen en drijvende oevers. Zowel Delfland als de consortiumpartijen zijn zeer positief over de samenwerking.

Een super samenwerking tussen consortium en Delfland!