Ener­gietran­sitie in
de Noor­doostpol­der

(Decentrale) Energietransitie

Opdrachtgever:
Gemeente Noordoostpolder

Rol:
Advisering

Periode:
juli 2022 - april 2023

Wie:
Jochem Dijkshoorn,
,
Gerben Schuh­macher,
Florian Sloots

Energietransitie opgave de Munt B in de Noordoostpolder

WB de Ruimte en Qirion werkten samen met de gemeente Noordoostpolder aan de energietransitie opgave van de Noordoostpolder. Hierbij hebben we eerst in brede zin de rol van de gemeente in de energietransitie verkend met als doel om meer regie te krijgen over de opgave, inwoners en bedrijven meer te betrekken en inzicht te krijgen in mogelijke publiek-private samenwerkingen en technische oplossingen.

Vervolgens zijn we in deze opdracht begonnen met het gezamenlijk verkennen van een concreet voorbeeld van deze nieuwe rol: een duurzaam energiesysteem op het nieuwe bedrijventerrein de Munt B. Door netcongestie in dit gebied was de energievoorziening van nieuwe bedrijven niet vanzelfsprekend. Dat leverde de volgende vraag op: hoe kan de gemeente samen met bedrijven en de netbeheerder toch zorgen voor een duurzaam energiesysteem op dit bedrijventerrein. 

Onze aanpak voor dit vraagstuk bestaat uit drie stappen:

  1. Analyse netcongestie: in afstemming met Liander hebben we de actuele situatie in dit gebied, het perspectief voor bedrijven nu en bij toekomstige uitbreiding van het elektriciteitsnet inzichtelijk gemaakt.
  2. Op basis van dit inzicht hebben we oplossingsrichtingen op de korte (voor netuitbreiding) en lange termijn (na netuitbreiding en vestiging van bedrijven op de Munt B) uitgewerkt. Hierbij keken we vanuit verschillende invalshoeken (technisch, juridisch, planologisch, financieel) naar mogelijkheden, en hebben we deze vervolgens uitgewerkt tot concrete kansrijke oplossingen. Als onderdeel van deze stap hebben we verschillende scenario’s voor de mate waarin het toekomstige bedrijventerrein zelfstandig kan opereren (met eigen opwek en opslag van elektriciteit) uitgewerkt en beoordeeld.
  3. De uitkomsten van de analyse hebben we vertaald naar een advies over de ontwikkeling van het energiesysteem op de Munt B, en de rol die de gemeente en andere stakeholders hierin kunnen spelen.

Op basis van ons advies kan de gemeente Noordoostpolder verder werken aan een duurzaam energiesysteem op dit bedrijventerrein. De uitkomsten maken duidelijk wat het perspectief is voor de gemeente en bedrijven bij netcongestie, inzet van schaarsteproducten, oplossingen waarbij collectief gebruik gemaakt wordt van flexibel energiegebruik, opwek en opslag, en de toekomstige netuitbreiding. Onze aanpak kan ook gebruikt worden voor andere vraagstukken in de energietransitie, om bewust een rol te kiezen en regie te nemen over het energiesysteem van de toekomst.

Meer weten over onze aanpak? Neem vooral contact op met Jochem!

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons