Ondersteuning team Del­taprog­ramma
Rijn

Project- en programmabeheersing

Opdrachtgever:
Provincie Gelderland

Rol:
Proces(adviseur)

Periode:
April 2024 - heden

Wie:
Bert Verboon

Het Deltaprogramma Rijn (DPR) is onderdeel van het Nationaal Deltaprogramma en werkt aan de uitvoering van de deltabeslissingen en de voorkeursstrategie voor de Rijn. Het DPR draagt bij aan een toekomstbestendig rivierengebied door te zorgen voor bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke verbinding van partners en belanghebbenden in het Rijngebied en andere relevante betrokkenen en ruimtevragers, ook internationaal. En voor samenhang tussen opgaven in het gebied.

In november 2023 is gestart met de Tweede Herijking Deltaprogramma. Inmiddels is Stap 2 van de Herijking, de Verdiepende Analyse, van start met een inventarisatie van relevante ontwikkelingen en knelpunten. Op basis daarvan zal een analyse gemaakt worden van de mogelijk te herijken (onderdelen van) deltabeslissingen en voorkeursstrategieën. Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt tussen onderdelen waarvoor de herijking nu van belang en urgent is, en onderdelen die worden geagendeerd voor de 3e herijking. Deze fase wordt in het derde kwartaal van 2024 afgerond met een bestuurlijk agendering in de Stuurgroep Deltaprogramma (november).

De uitkomsten van de Verdiepende Analyse dienen aangeleverd te worden t.b.v. het synthesedocument Tweede Herijking wat begin 2026 de basis vormt voor het Deltaprogramma 2027.

Bert Verboon draagt als procesadviseur zorg voor de uiteindelijke vormgeving van deze bijdrage. Hij ondersteunt het Programmateam DPR bij het organiseren van de daadwerkelijke analyse incl. de onderlinge afstemming over de herijking en de verbinding met andere opgaven en programma’s.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons