Greenport
Aalsmeer

Projectmanagement

Opdrachtgever:
Greenport Aalsmeer

Rol:
Projectmanagement, ruimtelijk-strategisch advies, procesmanagement

Periode:
2014 - 2017

Wie:
Hans van Engelen­burg,
Wim Korf

De Greenport Aalsmeer is het sierteeltcluster van Nederland. Veredeling, productie, logistiek, handel en kennis op het gebied van sierteelt zijn hier geconcentreerd. De Greenport heeft een internationale positie en is van groot belang voor de economische ontwikkeling en werkgelegenheid van de regio. Om de teelt en daarmee economische vitaliteit te behouden en vooral te versterken, wilde de in de Greenport samenwerkende bedrijven en overheden hun middellangetermijnvisie actualiseren.

In 2015 werkte WB de Ruimte in een consortium Agrimaco en Terra Incognita aan deze ‘Ruimtelijke Toekomstvisie voor de Greenport Aalsmeer’ en droeg daarbij de zorg voor de uitvoering en begeleiding en het nemen van alle processtappen. De actierichting werd aangegeven en we benoemden de ruimtelijke effecten, de inhoud, de betrokkenen partijen, de trekkers en de financiële haalbaarheid. In de visie (kaarten, in te zetten acties/te gebruiken instrumentarium) werd een duidelijke fasering en prioritering in de tijd aangebracht, gericht op de destijds komende bestuurlijke periode (4 jaar)  bestemmingsplanrondes (5-10 jaar) en de langere termijn (>10-15 jaar).

De Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft de  ‘Ruimtelijke Toekomstvisie voor de Greenport Aalsmeer’ vastgesteld. Deze ruimtelijke visie beschrijft een forse herstructureringsopgave voor de Greenport. In de Ruimtelijke Visie (2015) en de Uitvoeringsagenda (2016), staat de wens om de glastuinbouw voornamelijk te vestigen in concentratiegebieden. Daardoor komt er op termijn zeker 300 ha vrij voor een andere bestemming. Op het niveau van Greenport Aalsmeer lijkt het verplaatsen en saneren van bedrijven grote waarde toe te voegen. Op individueel niveau van ondernemers, financiers of gemeenten zijn dergelijke strategieën mogelijk niet financieel haalbaar.  Belangrijk is verder dat de kosten en baten (deels) bij andere partijen dan de direct betrokkenen kunnen vallen.

In samenwerking met Rebel Group heeft WB de Ruimte onderzocht de totale financieringsbehoefte van bedrijfsverplaatsingen, sanering en mogelijk alternatief gebruik van de vrijkomende gronden. Tevens adviseerden we over het in te zetten financieel instrumentarium om de gewenste ruimtelijke transformatie beter mogelijk te maken.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons