Ruimte voor
de Rivier

mer-procedure en milieueffectrapport (MER)

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat

Rol:
Projectleider MER, adviseurs planstudie

Periode:
2001 - 2006

Wie:
Heleen Sarink,
Liesbeth Verhage

Medewerkers van WB de Ruimte zijn al vele jaren betrokken in de hoogwaterbescherming. Eén van programma’s waarin zij langdurig actief waren was Ruimte voor de Rivier. Ten behoeve van de op te stellen Planologische Kernbeslissing moest een m.e.r.-procedure worden doorlopen. Medewerkers van WB de Ruimte adviseerden over de vormgeving van deze procedure. Zij waren verantwoordelijk voor het opstellen van de Startnotitie en de reacties op de ontvangen inspraakreacties. Zij leverden bijdragen aan het ontwerpproces van de alternatieven en waren verantwoordelijk voor het MER. Dit MER omvatte een milieueffectbeschrijving van maatregelpakketten op een hoog abstractieniveau, en was één van de eerste zogeheten Strategische Milieubeoordelingen in Nederland. Deze MER’s worden tegenwoordig Plan-MER genoemd. Ook waren zij verantwoordelijk voor PKB Ruimte voor de Rivier deel 2 en droegen zij bij  aan PKB deel 1 en 3.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons