Sterke Lekdijk

Management

Opdrachtgever:
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Rol:
Omgevingsmanager

Periode:
2020 - heden

Wie:
Koen Mathot

Tussen Amerongen en Schoonhoven werkt HDSR aan een Sterke Lekdijk, een Hoogwaterbeschermingsprogramma project van 55 kilometer dijk langs de Lek. De primaire waterkering in beheer en onderhoud bij HDSR is afgekeurd volgens de huidige veiligheidsnormen en dient versterkt te worden. Het project wordt gefaseerd voorbereid en uitgevoerd middels een intensieve samenwerking met de omgeving.

In 2019 is gestart met de Verkenningsfase voor het deelproject tussen Salmsteke en Schoonhoven (SAS). De verkenningsfase wordt in de zomer van 2021 afgerond met het opleveren van het voorkeursalternatief voor de nieuwe dijkversterking. Na de zomer start de planuitwerkingsfase waarin het voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Het omgevingsmanagement van dit project wordt begeleid door Koen Mathot. Zijn werkzaamheden bestaan uit stakeholdermanagement, contact met omwonenden, opstellen samenwerkingsovereenkomsten, begeleiden conditionerende onderzoeken, MER studie en meedraaien in het ontwerpteam.

Deel dit project

Bekijk ook andere projecten van ons