Dit doen wij

Over Water en klimaat

Samenhangende systeem aanpak en voortgang boeken

Ontwikkelingen

We zien de wereld snel veranderen door klimaatverandering. Dit manifesteert zich in zeespiegelstijging, clusterbuien en vernatting, maar ook verdroging en verzilting, dreigende tekorten aan drinkwater. Kortom, klimaatverandering grijpt niet alleen in op het watersysteem, maar ook op de waterketen en de waterveiligheid. In een klein land als Nederland, waarin ook energietransitie, stikstofproblematiek en woningbouw hoog op de agenda staan, leidt dit tot een toenemende complexiteit en concurrentie in de ruimte. Niet voor niets geeft het Rijk ook aan dat water en bodem de sturende elementen moeten worden in de ruimtelijke ordening. Echter door de vele belangentegenstellingen en de complexe inhoud, stagneert de voortgang. Stappen zijn urgent nodig!

Meerwaarde WB de Ruimte

Juist bij deze uitdagingen kan WB de Ruimte meerwaarde bieden en meehelpen om met een projectmatige benadering meer te bieden en ook sneller stappen te zetten. We hebben jarenlange ervaring in diverse water-opgaven, of het nu gaat om beleids- en besluitvorming, of programma- en projectsturing. We werken zowel op nationaal niveau als op regionaal/lokaal niveau. Met deze ervaring kunnen wij van meerwaarde zijn. We spreken de taal en hebben het netwerk aan de (semi)overheidszijde, en bij deskundige partners en de kennisinstituten (bv Deltares). Daarnaast werken we vanuit de overtuiging dat in deze veranderende maatschappij niets gerealiseerd kan worden zonder de juiste betrokkenheid van de omgeving. Omgevingsmanagement en participatie is voor ons een vast onderdeel van een projectmatige aanpak.

Onze ervaring: een greep uit ons portfolio:

Op landelijke niveau zijn en waren we betrokken bij: Integraal Riviermanagement, Hoogwaterbeschermingsprogramma, Kustlijnzorg, Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken.

Op regionaal en lokaal niveau zijn en waren we betrokken bij: Groene Motor/KRW, programmering KRW Rijnland, Sterke Lekdijk, waterzuiveringswerken, Drinkwatervoorziening van de toekomst, Kustwerk Katwijk, Noordwaard, Cadzand Maritiem, Dijkversterking Waddenzeedijk Texel, Nieuwe Driemanspolder en Spui Oost.

We zijn meestal betrokken in het projectmanagement, zowel in planvorming als tijdens de uitvoering, omgevingsmanagement en participatie, we geven aanbestedingsadviezen en voeren contractmanagement.

Opdrachtgevers en samenwerking

Voor deze opdrachten werkten we samen met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland en Stichtse Rijnlanden, Waterschappen Hollandse Delta, Zeeuwse Eilanden, Waternet en  drinkwaterbedrijf Dunea.

Voor het uitvoeren van deze opdrachten werken we samen met deskundige partners als Bureau Buiten en Schouten & Nelissen en kunnen we putten uit ons netwerk: wbNET.

Bekijk ook andere projecten van ons